Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Saariseläntie 3 - Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Saariselkävägen 3


Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Saariseläntie 3 

Kaupunkiympäristölautakunnan 7.4.2020 §200 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47208/8 ja 9 sekä lähivirkistysalue (piirustus nro 12632, Saariseläntie 3), dnro HEL 2019-004138

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12632

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12632

Helsingissä 26.5.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Saariselkävägen 3 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 7.4.2020 §200 har trätt i kraft: 

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna nr 47208/8 och 9 samt område för närrekreation (ritning nr 12632, Saariselkävägen 3), dnr HEL 2019-004138. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12632 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12632 

Helsingfors 26.5.2020


JAA
26.05.2020 09:54