Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä Mellunmäki, Saariseläntie 3 - Detaljplaneförslag framlagt Mellungsbacka, Saariselkävägen 3


Asemakaavaehdotus nähtävillä 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.1.-3.2.2020: 

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47208/8 ja 9 sekä lähivirkistysalue (piirustus nro 12632): Saariseläntie 3. HEL 2019-004138.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12632

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12632

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 2.1.2020


Detaljplaneförslag framlagt 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 2.1.-3.2.2020: 

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna nr 47208/8 och 9 samt område för närrekreation (ritning nr 12632): Saariselkävägen 3. HEL 2019-004138. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12632

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12632

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 2.1.2020


JAA
02.01.2020 00:00