Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Työpajankatu 4 - Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Verkstadsgatan 4


Kaupunkiympäristölautakunnan 25.2.2020 §106 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10575/6 (piirustus nro 12628, Työpajankatu 4), dnro HEL 2017-013101 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12628

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12628

Helsingissä 16.4.2020


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 25.2.2020 §106 har trätt i kraft: 

Sörnäs, Fiskehamnen, tomten 10575/6 (ritning nr 12628, Verkstadsgatan 4), Dnr HEL 2017-013101. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12628

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12628

Helsingfors 16.4.2020


JAA
16.04.2020 00:00