Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto - Godkännande av detaljplan: Malm, Skyttevägen 3 och Filpusparken


Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto 

Kaupunkiympäristölautakunta on 3.3.2020 § 122 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Malmi, Ala-Malmi, tontti 38076 sekä puisto- ja katualue (piirustus nro 12621, Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto), dnro HEL 2015-013069. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12621

Asemakaavamuutoksen selostuspiirustus nro 12621 

Helsingissä 10.3.2020


Godkännande av detaljplan: Malm, Skyttevägen 3 och Filpusparken  

Stadsmiljönämnden har 3.3.2020 § 122 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Malm, Nedre Malm, tomten 38076 samt park- och gatuområden (ritning nr 12621, Skyttevägen 3 och Filpusparken), Dnr HEL 2015-013069. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12621 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12621

Helsingfors 10.3.2020


JAA
10.03.2020 16:36