Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Punavuori, Uudenmaankatu 8-12 - Godkännande av detaljplan: Rödbergen, Nylandsgatan 8-12


Asemakaavan hyväksyminen: Punavuori, Uudenmaankatu 8-12 

Kaupunkiympäristölautakunta on 14.1.2020 § 8 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Punavuori, tontti 88/29 (piirustus nro 12619, Uudenmaankatu 8-12), dnro HEL 2018-005246.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12619

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12619

Helsingissä 22.1.2020


Godkännande av detaljplan: Rödbergen, Nylandsgatan 8-12 

Stadsmiljönämnden har 14.1.2020 § 8 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Rödbergen, tomten nr 88/29 (ritning nr 12619, Nylandsgatan 8-12), dnr HEL 2018-005246. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12619

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12619

Helsingfors 22.1.2020


JAA
22.01.2020 16:00