Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Hopealaakson liikuntapuisto - Detaljplaneförslag framlagt: Degerö, Kronbergsstranden Silverdals iddrotspark


Asemakaavaehdotus nähtävillä: Laajasalo, Kruunuvuorenranta 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.3.– 8.4.2020: 

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, koskee tonttia 49185/1 sekä urheilu- ja lähivirkistysalueita, (muodostuu uusi kortteli 49186) piirustus nro 12618, Hopealaakson liikuntapuisto. Dnro HEL 2019-008731. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12618 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12618

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 17.3.2020


Detaljplaneförslag framlagt: Degerö, Kronbergsstranden 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 10.3.– 8.4.2020: 

Degerö, Kronbergsstranden, tomten 49185/1 och idrotts- och närrekreationområden, (bildas det nya kvarteret 49186) ritning nr 12618, Silverdals iddrotspark. Dnr HEL 2019-008731. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12618

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12618

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 17.3.2020


JAA
17.03.2020 12:50