Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kiviportintie 46-48 - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Stenportsvägen 46-48


Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kiviportintie 46-48 

Kaupunkiympäristölautakunnan 5.11.2019 § 556 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Vartiokylä, tontti 45270/34 (piirustus nro 12582, Kiviportintie 46-48), dnro HEL 2018-009619. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 6.5.2020 hylännyt valituksen.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12582

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12582 

Helsingissä 16.6.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Stenportsvägen 46-48 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 5.11.2019 § 556 har trätt i kraft: 

Botby, (ritning nr 12582, Stenportsvägen 46-48), dnr HEL 2018-009619. 

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 6.5.2020 förkastat besvären.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12582

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12582

Helsingfors 16.6.2020


JAA
16.06.2020 00:00