Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Karhusaari, Karhusaaren eteläosan pientalotontit II - Detaljplan som trätt i kraft: Björnsö, Småhustomter i södra delen av Björnsö II


Kaupunkiympäristölautakunnan 25.2.2020 §100 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Karhusaari kiinteistö 091-442-2-2, osa kiinteistöstä 091-442-2-1, korttelit 107 ja 113, tontit 111/3, 112/3-4, 115/1, 116/4, 118/1, 133/3 sekä puistoalue (piirustus nro 12512, Karhusaaren eteläosan pientalotontit II), dnro HEL 2015-002510. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12512

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12512

Helsingissä 16.4.2020


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 25.2.2020 §100 har trätt i kraft:

Björnsö, fastigheten 091-442-2-237, del av fastigheten 091-442-2-1, kvarteren 107 och 113, tomterna nr 111/3, 112/3-4, 115/1, 116/4, 118/1 och 133/3 samt parkområde (ritning nr 12512, Småhustomter i södra delen av Björnsö II), dnr HEL 2015-002510. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12512 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12512

Helsingfors 16.4.2020


JAA
16.04.2020 00:00