Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Mellunkylä, Kontulan pelastusasema - Detaljplan framlagt: Mellungsby, Gårdsbacka räddningsstation

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.11.–3.12.2020: 

Mellunkylä, Kontula, korttelin 47165 tontti 10 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueet, piirustus nro 12666, Kontulan pelastusasema. Dnro HEL 2019-012063.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12666

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12666

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). 

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 4.11.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 4.11.–3.12.2020: 

Mellungsby, Gårdsbacka, kvarteret 47165 tomten 10 samt park-, område för närrekreation och gatuområden, ritning nr 12666, Gårdsbacka räddningsstation. Dnr HEL 2019-012063.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12666

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12666

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det går att ta del av materialet på Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8, entréhallen). Kundtjänsten nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). 

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 4.11.2020JAA
04.11.2020 00:00