Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Munkkiniemi, Riihitie 9 - Detaljplan framlagt: Munksnäs, Rievägen 9

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.11.–1.12.2020:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, korttelin 30018 tontti 9, piirustus nro 12661, Riihitie 9. Dnro HEL 2020-001526.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12661

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12661

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). 

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.11.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 2.11.–1.12.2020:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, kvarteret 30018 tomten 9, ritning nr 12661, Rievägen 9. Dnr HEL 2020-001526.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12661

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12661

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det går att ta del av materialet på Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8, entréhallen). Kundtjänsten nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). 

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 2.11.2020

 


JAA
02.11.2020 00:00