Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vallila, Aleksis Kiven katu 49 - Godkännande av detaljplan: Vallgår, Aleksis Kivi gata 49


Asemakaavan hyväksyminen: Vallila, Aleksis Kiven katu 49

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.9.2020 § 565 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vallila, tontti 22400/1 sekä katualue, piirustus nro 12651, Aleksis Kiven katu 49. Dnro HEL 2018-010408

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12651

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12651

Helsingissä 7.10.2020


Godkännande av detaljplan: Vallgår, Aleksis Kivi gata 49

Stadsmiljönämnden har 29.9.2020 § 565 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Vallgår, tomten 22400/1 samt gatuområde, ritning nr 12651, Aleksis Kivi gata 49. Dnr HEL 2018-010408.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12651

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12651

Helsingfors 7.10.2020


JAA
07.10.2020 08:34