Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kaarela, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti - Detaljplaneförslag framlagt: Kårböle, Gamlas idrottspark och daghem

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.5.–16.6.2020:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33122/2 sekä urheilu-, katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12650, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti. Dnro HEL 2019-012281. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12650

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12650 

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). 

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

18.3.2020 alkaen kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat tulla kaupungintalon aulaan (Pohjoisesplanadi 11–13) ja jättää postinsa aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Pääovista pääsee sisään soittamalla summeria.

Helsingissä 18.5.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 18.5.–16.6.2020: 

Kårböle, Gamlas, tomten 33122/2 samt idrotts-, gatu- och parkområden, ritning nr 12650, Gamlas idrottspark och daghem. Dnr HEL 2019-012281.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12650

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12650 

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det går att ta del av materialet på Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Sörnäsgatan 1, entréhallen). Kundtjänsten nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Från 18.3.2020 betjänar registratorskontoret kunderna tills vidare per telefon 09 310 13700, eller e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kunder med brev till registratorskontoret kan komma till stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) och lämna posten i postlådan i entréhallen. Det går att komma in genom huvuddörrarna genom att ringa på summern. 

Helsingfors 18.5.2020

 


JAA
18.05.2020 00:00