Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Kannelmäki, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti - Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas, Gamlas idrottspark och daghem


Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Kannelmäki, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti

Kaupunkiympäristölautakunnan 1.9.2020 § 452 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33122/2 sekä urheilu-, katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12650, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti. Dnro HEL 2019-012281.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12650

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12650

Helsingissä 15.10.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas, Gamlas idrottspark och daghem

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 1.9.2020 § 452 har trätt i kraft:

Kårböle, Gamlas, tomten 33122/2 samt idrotts-, gatu- och parkområden, ritning nr 12650, Gamlas idrottspark och daghem. Dnr HEL 2019-012281.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12650

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12650

Helsingfors 15.10.2020


JAA
15.10.2020 00:30