Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kannelmäki, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas, Gamlas idrottspark och daghem


Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kannelmäki, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti

 Kaupunkiympäristölautakunta on 1.9.2020 § 452 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33122/2 sekä urheilu-, katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12650, Kannelmäen liikuntapuisto ja päiväkoti. Dnro HEL 2019-012281.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12650

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12650

Helsingissä 8.9.2020


Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas, Gamlas idrottspark och daghem

Stadsmiljönämnden har 1.9.2020 § 452 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Gamlas, tomten 33122/2 samt idrotts-, gatu- och parkområden, ritning nr 12650, Gamlas idrottspark och daghem. Dnr HEL 2019-012281.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12650

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12650

Helsingfors 8.9.2020


JAA
08.09.2020 00:00