Suoraan sisältöön

Tuomarinkylä, Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1 - Domarby, Torparbacken, Torparbacksvägen 1


Asemakaavan hyväksyminen: Tuomarinkylä, Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.6.2020 § 361 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Tuomarinkylä, Torpparinmäki, tontti 35090/1 sekä katu- ja pysäköimisalue, piirustus nro 12648, Torpparinmäentie 1. Dnro HEL 2018-010351.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12648

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12648

Helsingissä 18.6.2020


Godkännande av detaljplan: Domarby, Torparbacken, Torparbacksvägen 1

Stadsmiljönämnden har 9.6.2020 § 361 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Domarby, Torparbacken, tomten 35090/1 samt gatu- och parkeringsområden, ritning nr 12648, Torparbacksvägen 1. Dnr HEL 2018-010351.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12648

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12648

Helsingfors 18.6.2020


JAA
18.06.2020 00:00