Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Oulunkylä, Patola, Oulunkylän tori 1 - Detaljplaneförslag framlagt: Åggelby, Dammen, Åggelbytorget 1


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.3.–1.4.2020:

Oulunkylä, Patola, kortteli 28054, tontti 3, piirustus nro 12644, Oulunkylän tori 1. Dnro HEL 2017-011938.

 Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12644

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12644

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 3.3.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 3.3–1.4.2020:

Åggelby, Dammen, kvarteret 28054, tomten 3, ritning nr 12644, Åggelbytorget 1. Dnr HEL 2017-011938.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12644

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12644

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 3.3.2020


JAA
03.03.2020 00:00