Suoraan sisältöön

Kaartinkaupunki, Fabianinkatu 17 - Gardesstaden, Fabiansgatan 17


Asemakaavan hyväksyminen: Kaartinkaupunki, Fabianinkatu 17

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.6.2020 § 363 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaartinkaupunki, tontti 353/2, piirustus nro 12634, Fabianinkatu 17. Dnro HEL 2012-005626.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12634

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12634

Helsingissä 18.6.2020


Godkännande av detaljplan: Gardesstaden, Fabiansgatan 17

Stadsmiljönämnden har 9.6.2020 § 363 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Gardesstaden, tomten 353/2, ritning nr 12634, Fabiansgatan 17. Dnr HEL 2012-005626.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12634

Detaljplaneändringensbeskrivning, ritning nr 12634

Helsingfors 18.6.2020


JAA
18.06.2020 10:52