Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kaartinkaupunki, Fabianinkatu 17 - Detaljplaneförslag framlagt: Gardesstaden, Fabiansgatan 17

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.2.-10.3.2020:

Kaartinkaupunki, tontti 353/2, piirustus nro 12634, Fabianinkatu 17. Dnro HEL 2012-005626.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12634

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12634

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 10.2.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 10.2.-10.3.2020:

Gardesstaden, tomten 353/2, ritning nr 12634, Fabiansgatan 17. Dnr HEL 2012-005626.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12634

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12634

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 10.2.2020


JAA
10.02.2020 00:00