Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Mellunkylä, Saariseläntie 3 - Godkännande av detaljplan: Mellungsby, Saariselkävägen 3

Kaupunkiympäristölautakunta on 7.4.2020 § 200 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47208/8 ja 9 sekä lähivirkistysalue (piirustus nro 12632, Saariseläntie 3), dnro HEL 2019-004138.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12632

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12632

Helsingissä 15.4.2020


Stadsmiljönämnden har 7.4.2020 § 200 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna nr 47208/8 och 9 samt område för närrekreation (ritning nr 12632, Saariselkävägen 3), dnr HEL 2019-004138.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12632

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12632

Helsingfors 15.4.2020


JAA
15.04.2020 12:13