Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Oulunkylä, Patolan kerrostalotontit - Detaljplaneförslag framlagt: Åggelby, Dammens våningshustomten


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 8.6.–7.7.2020: 

Oulunkylä, Patola, kortteli 28309, tontti 28305/6 ja katualue, piirustus nro 12630, Patolan kerrostalotontit. Dnro HEL 2019-010366. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12630 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12630

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat jättää postinsa kaupungintalon (Pohjoisesplanadi 11–13) aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Kaupungintalon aula on avoinna arkisin klo 8–16.

Helsingissä 8.6.2020

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 8.6.–7.7.2020:

Åggelby, Dammen, kvarteret 28309, tomten 28305/6 och gatuområde, ritning nr 12630, Dammens våningshustomten. Dnr HEL 2019-010366. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12630

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12630

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det går att ta del av materialet på Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Sörnäsgatan 1, entréhallen). Kundtjänsten nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). 

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Registratorskontoret betjänar kunderna tills vidare endast per telefon 09 310 13700, eller e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kunder med post till registratorskontoret kan lämna den i postlådan i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13). Stadshusets entréhall är öppen vardagar kl. 8–16.

Helsingfors 8.6.2020

 


JAA
08.06.2020 00:00