Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Konala, Kolsarintie 7-11 - Detaljplaneförslag framlagt: Kånala, Kolsarvägen 7-11

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.2.–19.3.2020:

Konala, Konala, kortteli 32016, tontit 1-3, piirustus nro 12616, Kolsarintie 7-11. Dnro HEL 2019-006748.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12616

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12616

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 19.2.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 19.2.–19.3.2020:

Kånala, Kånala, kvarteret 32016, tomterna 1-3, ritning nr 12616, Kolsarvägen 7-11. Dnr HEL 2019-006748.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12616

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12616

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 19.2.2020


JAA
19.02.2020 00:00