Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Laajasalo, Hepokalliontie 28 – 32, Puuskaniementie 44 ja vesialue - Detaljplaneförslag framlagt: Degerö, Hästbergsvägen 28 – 32, Knysnäsvägen 44 och vattenområde

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.4.-26.5.2020:

Laajasalo, Jollas, koskee vesialuetta ja muodostuvaa uutta korttelia nro 49230, piirustus nro 12615, Hepokalliontie 28 – 32, Puuskaniementie 44 ja vesialue. Dnro HEL 2012-011594.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12615

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12615

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

18.3.2020 alkaen kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat tulla kaupungintalon aulaan (Pohjoisesplanadi 11–13) ja jättää postinsa aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Pääovista pääsee sisään soittamalla summeria.

Helsingissä 27.4.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 27.4.-26.5.2020:

Degerö, Jollas, gäller vattenområde och det nya kvarteret nr 49230, ritning nr 12615, Hästbergsvägen 28-32, Knysnäsvägen 44 och vattenområde. Dnr HEL 2012-011594.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12615

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12615

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Från 18.3.2020 betjänar registratorskontoret kunderna tills vidare per telefon 09 310 13700, eller e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kunder med brev till registratorskontoret kan komma till stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) och lämna posten i postlådan i entréhallen. Det går att komma in genom huvuddörrarna genom att ringa på summern.

Helsingfors 27.4.2020


JAA
04.09.2020 12:29