Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kaarela, Kannelmäki, Pasuunakuja 1 - Detaljplaneförslag framlagt: Kårböle, Gamlas, Basungränden 1

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.2.–10.3.2020:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33092/2, piirustus nro 12612, Pasuunakuja 1. Dnro HEL 2017-010959. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12612

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12612

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 10.2.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 10.2.–10.3.2020:

Kårböle, Gamlas, tomten 31092/2, ritning nr 12612, Basungränden 1. Dnr HEL 2017-010959.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12612

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12612

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 10.2.2020


JAA
10.02.2020 00:00