Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Länsisatama, Jätkäsaari, Jätkäsaaren Palvelukorttelit - Detaljplaneförslag framlagt: Västra hamnen, Busholmen, Busholmens Servicekvarter

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.4.–8.5.2020:

Länsisatama, Jätkäsaari, satama-alue (muodostuvat uudet korttelit 20833 ja 20834), piirustus nro 12608, Jätkäsaaren Palvelukorttelit. Dnro HEL 2020-001750.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12608

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12608

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

18.3.2020 alkaen kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat tulla kaupungintalon aulaan (Pohjoisesplanadi 11–13) ja jättää postinsa aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Pääovista pääsee sisään soittamalla summeria. 

Helsingissä 9.4.2020

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 9.4.–8.5.2020: 

Västra hamnen, Busholmen, hamnområden (de nya kvarteren 20833 och 20834 bildas), ritning nr 12608, Busholmens Servicekvarter. Dnro HEL 2020-001750. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12608

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12608 

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Från 18.3.2020 betjänar registratorskontoret kunderna tills vidare per telefon 09 310 13700, eller e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kunder med brev till registratorskontoret kan komma till stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) och lämna posten i postlådan i entréhallen. Det går att komma in genom huvuddörrarna genom att ringa på summern. 

Helsingfors 9.4.2020


JAA
09.04.2020 00:00