Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Suutarila, Töyrynummi, Puutarhakortteli - Godkännande av detaljplan: Skomakarböle, Lidmalmen, Trädgårdskvarteret


Asemakaavan hyväksyminen: Suutarila, Töyrynummi, Puutarhakortteli

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 584 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Suutarila, Töyrynummi, tontit 40196/5, 19–22 ja 25 (piirustus nro 12585, Puutarhakortteli), dnro HEL 2016-013838.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12585

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12585

Helsingissä 13.10.2020


Godkännande av detaljplan: Skomakarböle, Lidmalmen, Trädgårdskvarteret

Stadsmiljönämnden har 6.10.2020 § 584 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Skomakarböle, Lidmalmen, tomterna nr 40196/5, 19–22 och 25 (ritning nr 12585, Trädgårdskvarteret), dnr HEL 2016-013838.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12585

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12585

Helsingfors 13.10.2020


JAA
13.10.2020 09:00