Suoraan sisältöön

Katajanokka, Laivastokatu 20 - Skatudden, Maringatan 20


Asemakaavan hyväksyminen: Katajanokka, Laivastokatu 20

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.6.2020 § 362 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Katajanokka, tontti 8001/1 sekä puisto- ja katualueita (piirustus nro 12562, Laivastokatu 20), dnro HEL 2016-008782.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12562

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12562

Helsingissä 18.6.2020


Godkännande av detaljplan: Skatudden, Maringatan 20

Stadsmiljönämnden har 9.6.2020 § 362 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Skatudden, tomten 8001/1 samt park- och gatuområden (ritning nr 12562, Maringatan 20), Dnr HEL 2016-008782.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12562

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12562

Helsingfors 18.6.2020


JAA
18.06.2020 11:04