Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Myllykallio, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia - Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Kvarnberget, Nordvästra Drumsö, fyra tomter

Kaupunkiympäristölautakunnan 5.2.2019 § 65 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan kokonaisuudessaan:

Lauttasaaren, Myllykallion tonttien 31052/13, 31052/14, 31066/7 ja 31086/1 asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12511, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia, dnro HEL 2016-012672.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin siltä osin, kun päätös koskee tonttia 31086/1. Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 § 355 määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, tonttien 31052/13 ja 31052/14 (Luoteisväylä 14) sekä tontin 31066/7 (Katajaharjuntie 2–4) osalta ja pois lukien tontti 31086/1 (Puistokaari 11). Helsingin hallinto-oikeus on 19.5.2020 hylännyt tonttia 31086/1 (Puistokaari 11) koskevan valituksen. Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan kokonaisuudessaan.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12511

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12511

Helsingissä 26.6.2020


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 5.2.2019 § 65 har trätt i kraft i sin helhet:

Drumsö, Kvarnberget tomterna nr 31052/13, 31052/14, 31066/7 och 31086/1, ritning nr 12511, Nordvästra Drumsö, fyra tomter, dnr HEL 2016-012672.

Stadsmiljönämndens beslut har överklagats till den del beslutet gäller tomten 31086/1. Stadsstyrelsen beslutade 13.5.2019 (§ 355) bestämma att detaljplaneändringen delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, för tomterna 31052/13 och 31052/14 (Nordvästpassagen 14) samt tomten 31066/7 (Enåsvägen 2–4) och frånsett tomten 31086/1 (Parksvängen 11). Helsingfors förvaltningsdomstol beslutade 19.5.2020 förkasta besväret som gäller tomten 31086/1 (Parksvängen 11). Detaljplaneändringen träder i kraft i sin helhet genom denna kungörelse.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12511

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12511

Helsingfors 26.6.2020


JAA
26.06.2020 00:00