Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Mellunkylä, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 - Detaljplaneförslag framlagt: Mellungsby, Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.5.-23.6.2020:

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47201/2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12421, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1. Dnro HEL 2014-004718.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12421

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12421

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) ilmoitettua asukastilaisuutta ei valitettavasti pystytä järjestämään koronapandemian vuoksi. Suunnittelijoihin voi sen sijaan olla suoraan yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla, yhteystiedot löytyvät OASista.

18.3.2020 alkaen kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat tulla kaupungintalon aulaan (Pohjoisesplanadi 11–13) ja jättää postinsa aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Pääovista pääsee sisään soittamalla summeria.

Helsingissä 25.5.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 25.5.-23.6.2020:

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna 47201/2 och 3 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12421, Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1. Dnr HEL 2014-004718.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12421

www.hel.fi/kaavakuulutukset

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat Det går att ta del av materialet på Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Sörnäsgatan 1, entréhallen). Kundtjänsten nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Vi kan tyvärr inte ordna något sådant invånarmöte som anges i programmet för deltagande och bedömning på grund av coronapandemin. Däremot går det att direkt ta kontakt med planerarna per telefon eller e-post, kontaktuppgifter finns i programmet för deltagande och bedömning.

Från 18.3.2020 betjänar registratorskontoret kunderna tills vidare per telefon 09 310 13700, eller e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kunder med brev till registratorskontoret kan komma till stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) och lämna posten i postlådan i entréhallen. Det går att komma in genom huvuddörrarna genom att ringa på summern.

Helsingfors 25.5.2020


JAA
04.09.2020 11:33