Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Pakila, Välitalontie 71 - Detaljplan framlagt: Baggböle, Mellangårdsvägen 71

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.10.–24.11.2020: 

Pakila, Länsi-Pakila korttelin 34168 tontti 3 ja katualue, piirustus nro 12675, Välitalontie 71. Dnro HEL 2019-010157.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 1 2675 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12675

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula). Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 26.10.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 26.10.–24.11.2020:

Baggböle, Västra Baggböle kvarteret 34168 tomten 3 och gatuområde, ritning nr 12675, Mellangårdsvägen 71. Dnr HEL 2019-010157.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12675 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12675

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det går att ta del av materialet på Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8, entréhallen). Kundtjänsten nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 26.10.2020

 


JAA
26.10.2020 00:00