Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Kumpula, Vallilan pohjoisosa - Detaljplan som trätt i kraft: Vallgård, Gumtäkt, Norra delen av Vallgård

Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 (§ 216) hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Vallila, osa korttelia 22586 sekä puistoalue, tontti 22556/2, tontit 585/1, 585/7, 585/12, 585/13, 585/14, tontti 22586/4 sekä puisto- ja katualueet, Kumpula, puistoalue, piirustus nro 12508, Vallilan pohjoisosa, dnro HEL 2015-002907. 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12508

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12508

Helsingissä 14.8.2019


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 19.6.2019 (§ 216) har trätt i kraft: 

Vallgård, del av kvarter 22586 samt parkområde, tomten 22556/2, tomterna 585/1, 585/7, 585/12, 585/13, 585/14, tomten 22586/4 samt park- och gatuområden, Gumtäkt, parkområde, ritning nr 12508, Norra delen av Vallgård, dnr HEL 2015-002907. 

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12508

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12508

Helsingfors 14.8.2019


JAA
09.12.2019 17:47