Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Meri-Rastila, Lohiniemenranta - Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Havsrastböle, Laxuddsstranden

Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 (§ 99) hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Vuosaari, Meri-Rastila, tontit 54207/9, 54209/1 sekä lähivirkistys- ja vesialueet, piirustus nro 12399, Lohiniemenranta, dnro HEL 2015-009106.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12399

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12399

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus kumosi 22.12.2017 kaupunginvaltuuston päätöksen A-1 -korttelialueen sekä lähivirkistysalueelle osoitetun huoltoajoyhteyden osalta. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin. Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 2.5.2019 siltä osin kuin Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen.

Helsingissä 9.8.2019

 


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 15.2.2017 (§ 99) har vunnit laga kraft 

Nordsjö, Havsrastböle, tomterna 54207/9, 54209/1 samt område för närrekreation och vattenområden, ritning nr 12399, Laxuddsstranden, dnr HEL 2015-009106.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12399

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12399

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde 22.12.2017 stadsfullmäktiges beslut beträffande A-1-kvartersområdet samt servicetrafiken till närrekreationsområdet. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut överklagades. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde 2.5.2019 Helsingfors förvaltningsdomstols beslut till den del som Helsingfors förvaltningsdomstol hade upphävt stadsfullmäktiges beslut.

Helsingfors 9.8.2019


JAA
09.12.2019 17:47