Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Länsi-Pasila, Pöllölaakso - Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Västra Böle, Uggeldalen


Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 (§ 114) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Länsi-Pasila, tontit 17051/6, 17051/8, 17051/10 ja katualue, piirustus nro 12374, Pöllölaakso, dnro HEL 2014-013326. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12374

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12374

Helsingissä 15.5.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.3.2019 (§ 114) har trätt i kraft:

Böle, Västra Böle, tomterna 17051/6, 17051/8, 17051/10 och gatuområde, ritning nr 12374, Uggeldalen, dnr HEL 2014-013326. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12374

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12374

Helsingfors 15.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53