Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Vartioharju, Mellunkylä, Mellunmäki, Linnavuorenpuisto - Godkännande av detaljplan: Botby, Botbyåsen, Mellungsby, Mellungsbacka, Borgbergsparken


Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019 (§ 124) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Vartiokylä, Vartioharju, lähivirkistysalue, Mellunkylä, Mellunmäki, lähivirkistysalue, piirustus nro 12435, Linnavuorenpuisto, dnro HEL 2016-000206.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12435

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12435

Helsingissä 30.4.2019


Stadsfullmäktige har 10.4.2019 (§ 124) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Botbyåsen, område för närrekreation, Mellungsby, Mellungsbacka, område för närrekreation, ritning nr 12435, Borgbergsparken, dnr HEL 2016-000206. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12435

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12435

Helsingfors 30.4.2019

 


JAA
09.12.2019 17:54