Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Alppiharju, Harju, Alppila, Josafatinkalliot - Godkännande av detaljplan: Åshöjden, Ås, Alphyddan, Josafetsbergen


Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019 (§ 123) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Alppiharju, Harju, Alppila, katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12395, Josafatinkalliot, dnro HEL 2015-002916.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12395 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12395

Helsingissä 30.4.2019


Stadsfullmäktige har 10.4.2019 (§ 123) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Åshöjden, Ås, Alphyddan, gatu- och parkområden, ritning nr 12395, Josafetsbergen, dnr HEL 2015-002916. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12395 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12395

Helsingfors 30.4.2019


JAA
09.12.2019 17:54