Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vallila, Kumpula, Vallilanlaakson raitiotie - Godkännande av detaljplan: Vallgård, Gumtäkt, Vallgårdsdalens spårväg


Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019 (§ 120) päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Vallila, raitioliikenne-, katu- ja puistoalue, Vallila, puistoalue, Kumpula, puistoalue, piirustus nro 12531, Vallilanlaakson raitiotie, dnro HEL 2017-009847.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12531

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12531 

Helsingissä 30.4.2019


Stadsfullmäktige har 10.4.2019 (§ 120) fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Vallgård, spårvagntrafik-, gatu- och parkområden, Vallila, puistoalue, Gumtäkt, parkområde, ritning nr 12531, Vallgårdsdalens spårväg, dnr HEL 2017-009847. 

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12531

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12531

Helsingfors 30.4.2019

 


JAA
09.12.2019 17:54