Suoraan sisältöön

Voimaan tullut Hernesaaren osayleiskaava - Delgeneralplan för Ärtholmen som trätt i kraft


Kaupunginvaltuuston 17.1.2018 (§ 11) hyväksymä Hernesaaren osayleiskaava, piirustus nro 12385, dnro HEL 2011-003791, on tullut voimaan.

Osayleiskaava koskee 20. kaupunginosan, Länsisatama, Hernesaaren osa-aluetta ja 53. kaupunginosan, Ulkosaaret, Länsisaarten osa-aluetta.

Hernesaaren osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Osayleiskaavakartta, piirustus nro 12385

Osayleiskaavan selostus, piirustus nro 12385

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 13.3.2019.

Helsingissä 18.4.2019


Den av stadsfullmäktige 17.1.2018 (§ 11) godkända delgeneralplanen för Ärtholmen, ritning nr 12385, dnr HEL 2011-003791, har trätt i kraft.

Delgeneralplanen gäller delområdet Ärtholmen i 20 stadsdelen, Västra hamnen, och delområdet Västra holmarna i 53 stadsdelen, Utöarna.

Delgeneralplanen för Ärtholmen är utarbetad som en i markanvändnings- och bygglagen avsedd generalplan med rättsverkningar.

Delgeneralplanekarta, ritning nr 12385

Till delgeneralplanen hörande beskrivning, ritning nr 12385

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 13.3.2019 förkastat besvären.

Helsingfors 18.4.2019
JAA
09.12.2019 17:55