Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Malminkartano, Puustellintie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård, Boställsvägen 1


Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 § 183 hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Kaarela, Malminkartano , tontti 33249/1 ja puistoalue, piirustus nro 12474, Puustellintie 1 , dnro HEL 2016-012437.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12474

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12474

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 19.2.2019 hylännyt valituksen.

Helsingissä 27.3.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 13.6.2018 § 183 har trätt i kraft:

Kårböle, Malmgård, tomten 33249/1 och parkområde, ritning nr 12474, Boställsvägen 1, dnr HEL 2016-012437.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12474

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12474

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 19.2.2019 förkastat besvären.

Helsingfors 27.3.2019


JAA
09.12.2019 17:57