Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Myllypuro, Myllypuron peruskoulu - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kvarnbäcken, Kvarnbäckens grundskola


Seuraava kaupunginvaltuuston 12.12.2018 § 418 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, tontit 45146/5, 45147/2 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12517, Myllypuron peruskoulu), dnro HEL 2017-003451.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12517

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12517

Helsingissä 14.2.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 12.12.2018 § 418 har trätt i kraft:

Botby, Kvarnbäcken, tomterna 45146/5, 45147/2 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12517, Kvarnbäckens grundskola), dnr HEL 2017-003451.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12517

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12517

Helsingfors 14.2.2019


JAA
09.12.2019 18:01