Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen


Voimaan tullut asemakaava: Kamppi

Kaupunginvaltuuston 14.9.2016 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 80/36 ja puistoalue (piirustus nro 12365): Kalevankatu 57, dnro HEL 2011-003759. Aluetta rajaavat eteläpuolelta Kalevankatu ja pohjoispuolella mm. Eerikinkatu.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 25.9.2017 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus päätöksellään 12.4.2018 ei ole myöntänyt valituslupaa.

Helsingissä 24.1.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Kampen

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 14.9.2016 har trätt i kraft:

Kampen, tomten 80/36 och parkområde (ritning nr 12365): Kalevagatan 57, dnr HEL 2011-003759. Området begränsas av Kalevagatan i söder och bl.a. Eriksgatan i norr.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 25.9.2017 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 12.4.2018 inte beviljat besvärstillstånd.

Helsingfors 24.1.2019


JAA
09.12.2019 18:02