Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Marjaniemi, Vanamotie 13 - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Marudd, Linneavägen 13

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 (§ 153) hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Marjaniemi, tontti 45016/27 sekä katualue, piirustus nro 12436, Vanamotie 13, dnro HEL 2016-006119. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12436

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12436

Helsingissä 8.7.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.5.2019 (§ 153) har trätt i kraft: 

Botby, Marudd, tomten 45016/27 samt gatuområde, ritning nr 12436, Linneavägen 13, dnr HEL 2016-006119. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12436

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12436

Helsingfors 8.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48