Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, Työnjohtajankadun korttelit - Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Hertonäs företagsområde, Kvarteren vid Arbetsledaregatan

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 (§ 152) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, kortteli 43052, tontti 43053/1, kortteli 43054, kortteli 43084 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueet, piirustus nro 12481, Työnjohtajan- kadun korttelit, dnro HEL 2011-010482.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12481

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12481

Helsingissä 8.7.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.5.2019 (§ 152) har trätt i kraft: 

Hertonäs, Hertonäs företagsområde, kvarteret 43052, tomten 43053/1, kvarteret 43054, kvarteret 43084 samt gatu-, park- och järnvägsområden, ritning nr 12481, Kvarteren vid Arbetsledaregatan, dnr HEL 2011-010482. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12481

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12481

Helsingfors 8.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48