Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Aromikujan alue - Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Område av Aromgränden

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 (§ 184) hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Vuosaari, tontit 54180/6-12, tontit 54186/1 ja 2, tontti 54187/1 sekä katu- ja yleiset pysäköintialueet, piirustus nro 12458, Aromikujan alue, dnro HEL 2015-007362. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12458

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12458

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 14.6.2019 hylännyt valituksen.

Helsingissä 17.7.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 13.6.2018 (§ 184) har trätt i kraft: 

Nordsjö, tomterna 54180/6-12, tomterna 54186/1 och 2, tomten 54187/1 samt gatu- och områden för allmän parkering, ritning nr 12458, Område av Aromgränden, dnr HEL 2015-007362. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12458

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12458

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 14.6.2019 förkastat besvären. 

Helsingfors 17.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48