Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Ruoholahti, Tanssin talo - Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Gräsviken, Dansens hus


Kaupunginvaltuuston 16.5.2018 (§104) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Länsisatama, Ruoholahti, tontti 20001/5 sekä katu-, tori-, liikenne- ja puistoalue, piirustus nro 12492, Tanssin talo, dnro HEL 2017-000285.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12492

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12492

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 8.5.2019.

Helsingissä 10.6.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.5.2018 (§104) har trätt i kraft:  

Västra hamnen, Gräsviken, tomten 20001/5 samt gatu-, torg-, trafik- och parkområde, ritning nr 12492, Dansens hus, dnr HEL 2017-000285.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12492

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12492

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 8.5.2019 förkastat besvären.

Helsingfors 10.6.2019


JAA
09.12.2019 17:50