Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Vartioharju, Mellunkylä, Mellunmäki, Linnavuorenpuisto - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Botbyåsen, Mellungsby, Mellungsbacka, Borgbergsparken


Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 (§ 124) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Vartiokylä, Vartioharju, lähivirkistysalue, Mellunkylä, Mellunmäki, lähivirkistysalue, piirustus nro 12435, Linnavuorenpuisto, dnro HEL 2016-000206.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12435

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12435

Helsingissä 10.6.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 10.4.2019 (§ 124) har trätt i kraft:

Botby, Botbyåsen, område för närrekreation, Mellungsby, Mellungsbacka, område för närrekreation, ritning nr 12435, Borgbergsparken, dnr HEL 2016-000206.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12435

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12435

Helsingfors 10.6.2019


JAA
09.12.2019 17:50