Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Jätkäsaari, Melkinlaituri - Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Busholmen, Melkökajen

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 10 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20086-20089, osa kortteleista 20084 ja 20085 sekä katu-, puisto- ja vesialueet, kortteli 20263, katu-, vesi-, satama-alueet sekä venesatama. Muodostuvat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089 (piirustus nro 12500, Melkinlaituri), dnro HEL 2015-011323.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12500

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12500

Helsingissä 12.3.2019


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.1.2019 § 10 har trätt i kraft:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteren 20086-20089, delar av kvarteren 20084 och 20085 samt gatu-, park- och vattenområden, kvarter 20263 och gatu-, vatten-, hamnområden samt småbåtshamn. De nya kvarteren 20077-20079 och 20082-20089 bildas (ritning nr 12500, Melkökajen), dnr HEL 2015-011323.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12500

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12500

Helsingfors 12.3.2019JAA
09.12.2019 17:59