Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Konala, Äestäjäntie 5a ja 5b - Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Harvarvägen 5a och 5b


Voimaan tullut asemakaava: Konala, Äestäjäntie 5a ja 5b

Kaupunkiympäristölautakunnan 5.2.2019 § 64 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Konala, tontit 32008/13 ja 32008/14 sekä katualue (piirustus nro 12538, Äestäjäntie 5a ja 5b), dnro HEL 2017-006064.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12538

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12538

 

Helsingissä 26.3.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Harvarvägen 5a och 5b

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 5.2.2019 § 64 har trätt i kraft:

Kånala, tomterna nr 32008/13 och 32008/14 samt gatuområde (ritning nr 12538, Harvarvägen 5a och 5b), dnr HEL 2017-006064.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12538

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12538


Helsingfors 26.3.2019


JAA
09.12.2019 17:57