Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari, Wäinö Aaltosen tie 7 - Detaljplan som trätt i kraft: Brändö, Wäinö Aaltonens väg 7

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 13 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontti 42036/5 (piirustus nro 12459 Wäinö Aaltosen tie 7), dnro HEL 2016-013448.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12459

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12459

Helsingissä 12.3.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.1.2019 § 13 har trätt i kraft:

Brändö, tomten 42036/5 (ritning nr 12459 Wäinö Aaltonens väg 7), dnr HEL 2016-013448.

Detaljplaneändringens karta, ritning nro 12459

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12459

Helsingfors 12.3.2019


JAA
09.12.2019 17:59