Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Ulkosaaret - Byggförbudsområde: Utöarna

Rakennuskieltoalue: Ulkosaaret

Kaupunkiympäristölautakunta on 27.8.2019 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella 27.8.2021 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Ulkosaaret, Isosaari, Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari (piirustus nro 12610, päivätty 27.8.2019), dnro HEL 2019-007040.

Helsingissä 28.8.2019Byggförbudsområde: Utöarna

Stadsmiljönämnden har 27.8.2019 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år till 27.8.2021 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Utöarna, Mjölö, Torra Mjölö och Mjölöknekten (ritning nr 12610, daterad 27.8.2019), dnr HEL 2019-007040.

Helsingfors 28.8.2019


JAA
09.12.2019 17:46