Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Myllykallio, Luoteisväylä 14, Katajaharjuntie 2–4 - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Drumsö, Kvarnberget, Nordvästpassagen 14, Enåsvägen 2–4


Kaupunkiympäristölautakunta on 5.2.2019 (§ 65) hyväksynyt Lauttasaaren, Myllykallion tonttien 31052/13, 31052/14, 31066/7 ja 31086/1 asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12511, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia, dnro HEL 2016-012672.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä on valitettu siltä osin, kun päätös koskee tonttia 31086/1. Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 (§ 355) määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, tonttien 31052/13 ja 31052/14 (Luoteisväylä 14) sekä tontin 31066/7 (Katajaharjuntie 2–4) osalta ja pois lukien tontti 31086/1 (Puistokaari 11). Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

Asemakaavamuutoksen kartta nro 12511, josta ilmenevät voimaan määrättävät tontit

Asemakaavamuutoksen selostus nro 12511

Helsingissä 27.5.2019


Stadsmiljönämnden har 5.2.2019 (§ 65) godkänt en detaljplaneändring för Drumsö, Kvarnberget tomterna nr 31052/13, 31052/14, 31066/7 och 31086/1, ritning nr 12511, Nordvästra Drumsö, fyra tomter, dnr HEL 2016-012672.

Stadsmiljönämndens beslut har överklagats till den del beslutet gäller tomten 31086/1. Stadsstyrelsen beslutade 13.5.2019 (§ 355) bestämma att detaljplaneändringen delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, för tomterna 31052/13 och 31052/14 (Nordvästpassagen 14) samt tomten 31066/7 (Enåsvägen 2–4) och frånsett tomten 31086/1 (Parksvängen 11). Detaljplaneändringen träder i kraft genom denna kungörelse med undantag för det som överklagats.

Detaljplaneändringens karta nr 12511, varav framgår de tomter för vilka detaljplanen träder i kraft

Detaljplaneändringens beskrivning nr 12511

Helsingfors 27.5.2019


JAA
09.12.2019 17:52