Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Taka-Töölö, Eläintarha, Helsinki Garden - Detaljplaneförslag framlagt: Bortre Tölö, Djurgården, Helsinki Garden


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.4.-29.5.2019: 

Taka-Töölö, puisto-, urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueet sekä maanalainen tila a-b-c-d -merkityllä alueella, piirustus nro 12572, Helsinki Garden (Nordenskiöldinkatu 13 ja osa Eläintarhan muuta aluetta), dnro HEL 2017-007173.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12572

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12572

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 30.4.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 30.4.-29.5.2019: 

Bortre Tölö, park-, idrotts-, parkerings- och gatuområde samt underjordiskt utrymme på området märkt med a-b-c-d, ritning nr 12572, Helsinki Garden (Nordenskiöldsgatan 13 och en del av Djurgårdens övriga område), dnr HEL 2017-007173. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12572 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12572

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.  

Helsingfors 30.4.2019


JAA
09.12.2019 17:54